Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Rzeszowska 1
36-121 Wilcza Wola
tel./fax: 17 228 31 24 
tel.: 17 228 31 00
e-mail: zsww@onet.pl
Dyrektor: mgr Barbara Matejek

Odwiedziny

Dzisiaj111
Wczoraj59
Wizyt w tygodniu233
Wizyt w miesiącu3203
Łącznie wizyt1185281
Najwięcej 04-16-2024 : 2919

Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

 1. przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
 2. podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
 3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 5. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
 6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
 7. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
 8. wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, przybywanie na zajęcia punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń obowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
 9. systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
 10. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć do dwóch tygodni po przybyciu na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności,
 11. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 12. dbanie o piękno mowy ojczystej,
 13. okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 14. podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 15. przestrzegania zasad współżycia społecznego:

- uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
- przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
- szanuje poglądy i przekonania innych
- szanuje godność i wolność drugiego człowieka,
- zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

 1. za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
 2. noszenia odpowiedniego stroju szkolnego. Strój szkolny określa się następująco: dopuszczasię wszystkie kolory, długość koszulek, swetrów i bluz sięgająca do połowy bioder, długość spódnic i spodenek nie krótsza niż 10 cm przed kolano. W stroju szkolnym zabrania się dekoltów z przodu i z tyłu, koszulek bez rękawów i na ramiączka oraz przeźroczystych. Dopuszcza się nadruki i aplikacje na ubraniach bez obraźliwej i wulgarnej treści. Wszelkie wątpliwości co do stroju rozstrzyga wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem. W dni wyznaczone przez dyrektora szkoły (dni uroczystościszkolnych) obowiązuje strój galowy.


  Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.